Skolens forsikringsforhold.
 
Skolen er forsikret mod ansvarspådragende forhold forvoldt af skolen eller dennes ansatte. Falder en elev f.eks. som følge af manglende snerydning på skolens gangarealer, kan skolen være erstatningsansvarlig for eventuelle krav fra eleven.
 
Elevens egen ulykkesforsikring kan dog helt eller delvis dække udgifterne til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Børn under 18 år er sikret adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i den kommunale tandpleje.
 
Skolen har ikke noget ansvar for elevernes genstande.
Skolen har ikke noget ansvar for elevernes tøj, bøger, pc´er mm hvis dette skulle blive beskadiget ved f.eks. brand eller tyveri. Skolen bærer ikke noget ansvar for opbevaring af elevers ejendom, ej heller selv om genstanden er i aflåst rum, dækket af tyverialarm. Skolen kan ligeledes ikke påtage sig ansvaret for elevernes cykler, selv om disse er aflåste.
 
Sker der skader på eller tyveri af elevernes ting på skolen, er det den enkeltes egen familie-/indboforsikring, der skal dække tabet. Hvis der stjæles tøj fra omklædningsrum/garderobe, pc´er fra klasseværelset, cykler fra cykelskuret og lign. skal dette anmeldes til elevens – forældres – forsikring.
 
Eleverne bærer risikoen for ødelæggelse af skolens bygninger og inventar.
Hvis en elev laver person- eller tingskade på skolen, bliver eleven personlig erstatningsansvarlig, hvis eleven har handlet uagtsomt eller forsætteligt. Forældre kan normalt ikke blive erstatningsansvarlig for de skader, deres børn laver på skolen.
 
Hvis en elev under voldsom leg smadrer en rude, kan skolen kræve erstatning af eleven. Skolen har altså samme ret som personer til at kræve erstatning af en skadevolder, også af en elev.
 
Normalt bliver de skader, som eleven laver, overgivet til elevens egen – forældrenes – familieansvarsforsikring.
 
Forsikring under udlandsrejser.
Den 1. januar 2008 bortfaldt dækningen for hjemtransport på det gule sygesikringsbevis. Skolen har valgt, at etablere en rejseforsikring med hjemtransportdækning for alle elever under udlandsrejser. Eleverne skal dog selv holde rejsegods m.v. forsikret.
 
Forsikringer skolen anbefaler eleven at have.
Elevens forældre bør som minimum tegne en familie-/indboforsikring og en heltidsulykkesforsikring
 
Familie-/indboforsikringen
Omfatter skader på elevens egne medbragte effekter såsom tøj, bøger, pc. M.m. den
også indeholder en familieansvarsforsikring. Der vil ofte være forskel i valgte dækninger og selvrisiko, afhængig af den enkelte families krav til egen forsikring.
           
Indboforsikringen dækker også tyveri af cykler fra skolens område. Betingelsen er normalt, at cyklen er aflåst med godkendt lås, og at der kan fremlægges stelnummer og låsebevis ved politianmeldelse.
 
Indboforsikringen omfatter normalt også indboet under almindelige ferie rejser mv.
Indboforsikringen omfatter/dækker normalt ikke: Simpelt tyveri af penge, smykker og forlagte genstande. Det er simpelt tyveri, hvis bygningen eller lokalet hvorfra tyveriet sker, ikke er aflåst.
Indboforsikringen omfatter dækker normalt ikke: Hærværk lavet med forsæt og i ondsindet hensigt. Tøj, tasker eller cykler der udsættes for hærværk er normalt ikke dækket af indboforsikringen.
 
Elevens ulykkesforsikring.
Hvis en elev kommer ud for en ulykke i forbindelse med skolegangen, der medfører invaliditet, og der ingen erstatningsansvarlig er, bliver der ikke udbetalt erstatning medmindre forældrene har sikret barnet med en børneulykkesforsikring. En børneulykkesforsikring kan være en del af en familieulykkesforsikring, som dækker alle familiens medlemmer.
 
Skolen anbefaler.
Simmersted Friskole anbefaler at hver enkelt familie tager kontakt til deres forsikringsselskab for gennemgang af deres barns dækninger.
 
Denne beskrivelse skal ses som en vejledning omkring, hvordan Simmersted Friskole er forsikret, og hvad skolen anbefaler. Det er altid skolens policer der er gældende. Hvis det ønskes, udleverer skolen gerne en kopi, så I som forældre kan se hvordan Jeres børn er dækket.