Evaluering
 
På skoleplan
På Friskolen i Simmersted gennemføres evalueringsforløb løbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter, der foregår i skoleregi. Denne evaluering foretages på førstkommende lærermøde, dernæst samles op på det følgende bestyrelsesmøde.
På fællesmøderne (det samlede pædagogiske personale og bestyrelse), der afholdes 2 gange årligt, gennemgåes evalueringen, og der vælges et eller flere fokuspunkter for det kommende år. Der opstilles målbare succeskriterier ved mødet i foråret. Som et væsentligt supplement hertil afholdes et cafémøde med den samlede forældregruppe, hvor adskillige områder af Friskolens drift sættes til vurdering blandt forældrene, deriblandt også de valgte fokusområder.
Der arbejdes visionært med de udvalgte fokuspunkter, og resultatet heraf tilsendes forældregruppen og sluttelig offentliggøres på skolens hjemmeside.
Ledelsen er sammen med bestyrelsesformanden ansvarlig for, at de udvalgte fokusområder over en årrække er dækkende for Friskolens samlede virke og undervisning, ligesom ledelsen er ansvarlig for offentliggørelsen på skolens hjemmeside af fokuspunkter, mål og resultater.
 
På elevplan
Der evalueres på flg. områder mht. eleverne.
  • Elevernes trivsel og udvikling
  • Elevernes udbytte af undervisningen
Efter ca. en måneds skolegang i ny gruppe modtager elev og forældre et tilbud om hjemmebesøg af gruppelærerne. Det besøg er hovedsagelig baseret på en samtale om elevens trivsel og skolegang som sådan.
I efteråret og i løbet af foråret inviteres til forældre - elev - lærer samtaler på Friskolen, hvor både elevens trivsel og det faglige standpunkt samt udbytte af undervisningen er fokuspunkter. Forinden er der foretaget lærer-elev-samtaler i nødvendigt omfang. Ved disse samtaler opstilles i fællesskab mål for den kommende periodes arbejde og indsatsområder for eleven og dennes arbejde/skolegangvedtages. Evt. kan der her aftales et opfølgende møde inden næste skole-hjem-samtale.
Der gennemføres jævnligt ”prøver” for at gøre elevernes fremgang synlige for dem selv, og for at sikre lærerne et redskab i den fortsatte planlægning. I nødvendigt omfang informeres forældrene om disse resultater. Ved skoleårets slutning foretages diagnostiske prøver i dansk og matematik. Undervejs i skoleåret foretages de af PPR/kommunen anbefalede prøver i 0. kl., ligesom der afholdes indskolingskonference med PPR’s personale hvert år i oktober måned.
En undervisningsmiljøvurdering foretages hvert tredje år.
 
På forældreplan
Jf. ovenstående gennemføres der hvert forår et cafémøde, hvor et bredt område af Friskolens dagligdag sættes under lup. Der modtages skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger fra forældrene. Disse tilbagemeldinger samles af bestyrelsen og tilsendes forældrene, ligesom de indgår i det samlede arbejde med at forbedre og udvikle Simmersted Friskole.   
 
Resultatet af den samlede evaluering
  1. Vi har tildelt eleverne fra 4. klasse flere undervisningslektioner i engelsk. Dette har udmøntet sig i større sikkerhed og selvtillid i brugen af det engelske sprog. Dvs. at tiltaget har øget det faglige niveau i engelsk, og vi vurderer at undervisningen i engelsk lever op til fællesmål på en meget tilfredsstillende måde.
  2. Informationer fra skolens side er blevet sendt til forældrene pr. mail. Direkte adspurgt til skole/hjemsamtaler i efteråret 2018 har forældregruppen samlet udtrykt tilfredshed med informationsniveauet. Vi vurderer derfor, at kommunikationen mellem skole og hjem fungerer, som den skal.
  3. Udbyttet af morgensamlingerne har positiv indvirkning på elevernes sociale udvikling, samt på mange faglige områder.
 
Opfølgning på den samlede evaluering
  1. Det øgede timetal i faget engelsk har haft det forventede positive resultat. På baggrund af dette ønsker vi en fastholdelse af de to moduler for 4.-6. årgang. På 7. årgang vil vi reducere antallet af undervisningslektioner, således at det svarer til timetallet i 4.-6. årgang, i det naturfagene på dette trin skal tilgodeses med flere lektioner.
  2. Informationsniveauet på skolen fungerer som det er nu, og vi vil derfor ikke længere have det som fokuspunkt men stadig holde os for øje, at det fungerer optimalt.
  3. Det indlægges fremover som et fast punkt for lærergruppen, at man i elevgrupperne en gang i måneden foretager en evaluering af udbyttet af morgensamlingerne – herunder inddragelse af værdierne af morgensang.