• Simmersted Friskole- og Fribørnehave
Evaluering
 
På skoleplan
På Friskolen i Simmersted gennemføres evalueringsforløb løbende i forbindelse med de forskellige aktiviteter, der foregår i skoleregi. Denne evaluering foretages på førstkommende lærermøde, dernæst samles op på det følgende bestyrelsesmøde.
På fællesmøderne (det samlede pædagogiske personale og bestyrelse), der afholdes 2 gange årligt, gennemgåes evalueringen, og der vælges et eller flere fokuspunkter for det kommende år. Der opstilles målbare succeskriterier ved mødet i foråret. Som et væsentligt supplement hertil afholdes et cafémøde med den samlede forældregruppe, hvor adskillige områder af Friskolens drift sættes til vurdering blandt forældrene, deriblandt også de valgte fokusområder.
Der arbejdes visionært med de udvalgte fokuspunkter, og resultatet heraf tilsendes forældregruppen og sluttelig offentliggøres på skolens hjemmeside.
Ledelsen er sammen med bestyrelsesformanden ansvarlig for, at de udvalgte fokusområder over en årrække er dækkende for Friskolens samlede virke og undervisning, ligesom ledelsen er ansvarlig for offentliggørelsen på skolens hjemmeside af fokuspunkter, mål og resultater.
 
På elevplan
Der evalueres på flg. områder mht. eleverne.
 • Elevernes trivsel og udvikling
 • Elevernes udbytte af undervisningen
Efter ca. en måneds skolegang i ny gruppe modtager elev og forældre et tilbud om hjemmebesøg af gruppelærerne. Det besøg er hovedsagelig baseret på en samtale om elevens trivsel og skolegang som sådan.
I efteråret og i løbet af foråret inviteres til forældre - elev - lærer samtaler på Friskolen, hvor både elevens trivsel og det faglige standpunkt samt udbytte af undervisningen er fokuspunkter. Forinden er der foretaget lærer-elev-samtaler i nødvendigt omfang. Ved disse samtaler opstilles i fællesskab mål for den kommende periodes arbejde og indsatsområder for eleven og dennes arbejde/skolegangvedtages. Evt. kan der her aftales et opfølgende møde inden næste skole-hjem-samtale.
Der gennemføres jævnligt ”prøver” for at gøre elevernes fremgang synlige for dem selv, og for at sikre lærerne et redskab i den fortsatte planlægning. I nødvendigt omfang informeres forældrene om disse resultater. Ved skoleårets slutning foretages diagnostiske prøver i dansk og matematik. Undervejs i skoleåret foretages de af PPR/kommunen anbefalede prøver i 0. kl., ligesom der afholdes indskolingskonference med PPR’s personale hvert år i oktober måned.
En undervisningsmiljøvurdering foretages hvert tredje år. Den næste er berammet til vinteren 2012.
 
På forældreplan
Jf. ovenstående gennemføres der hvert forår et cafémøde, hvor et bredt område af Friskolens dagligdag sættes under lup. Der modtages skriftlige og mundtlige tilbagemeldinger fra forældrene. Disse tilbagemeldinger samles af bestyrelsen og tilsendes forældrene, ligesom de indgår i det samlede arbejde med at forbedre og udvikle Simmersted Friskole. Disse cafémøder afholdes næste gang foråret 2012.  
 
Fokuspunkter i skoleåret 2010-11 har været følgende
 1. På det faglige plan har vi haft fokus på faget engelsk. På Simmersted Friskole starter engelskundervisningen fra 1. klasse med et modul om ugen svarende til 75 min. Antallet af undervisningslektioner vil vi prøve at fordoble fra 4.-6. klasse, mens 7. klasse får moduler som svarer til 5 lektioner af 45 minutters varighed. 
 2. Hvorledes sikrer vi os, at forældregruppen er tilstrækkelig informeret i forhold til det, der foregår på Friskolen? 
 3. Baggrund: Forældregruppen blev skriftligt og ved forældremøderne adspurgt, hvorledes den ønskede informationer fra Friskolen. Man enedes om at modtage alle skrivelser  pr. mail, hvorefter der fra kontorets side blev foretaget en status på samtlige mailadresser, så man sikrede sig, at alle forældre modtog mails vedr. skolens aktiviteter og den enkeltes elevs anliggender. Ved samtalerne i efteråret blev forældrene spurgt, om informationerne var modtaget i det forventede omfang, og nødvendige justeringer blev udført. Man gjorde fra Friskolens side hver forælder ansvarlig for at meddele ændringer til kontoret. Samtlige lærere blev gjort ansvarlige for løbende at følge op på, om kommunikationen foregår tilnærmelsesvis problemfrit og tilfredsstillende i de pågældende grupper. Ligeledes er det ledelsens opgave at der ved næste cafémøde følges op på tilfredshedsgraden mht. kommunikationens indhold og omfang. 
 4. En vurdering af elevernes udbytte af morgensamlingerne, hvor der 3 gange om ugen er fortælling over et udvalgt lærerbestemt emne. 
 5. Der samles en optegnelse over de fortællinger, der har været præsenteret for eleverne i løbet af året. Med udgangspunkt i denne vurderes der en gang i måneden mundtligt i grupperne sammen med gruppelærerne, om der er tilegnet tilstrækkelig viden hos eleverne, ligesom disse udtrykker deres mening om emnernes aktualitet og vedkommenhed. Dette danner udgangspunkt for lærernes samlede vurdering af morgensamlingernes indhold og længde, således at der halvårligt til planlægningsmøderne kan justeres.
 
Resultatet af den samlede evaluering
 1. Vi har tildelt eleverne fra 4. klasse flere undervisningslektioner i engelsk. Dette har udmøntet sig i større sikkerhed og selvtillid i brugen af det engelske sprog. Dvs. at tiltaget har øget det faglige niveau i engelsk, og vi vurderer at undervisningen i engelsk lever op til fællesmål på en meget tilfredsstillende måde.
 2. Informationer fra skolens side er blevet sendt til forældrene pr. mail. Direkte adspurgt til skole/hjemsamtaler i efteråret 2011 har forældregruppen samlet udtrykt tilfredshed med informationsniveauet. Vi vurderer derfor, at kommunikationen mellem skole og hjem fungerer, som den skal.
 3. Udbyttet af morgensamlingerne har været svært at nå at evaluere på rent tidsmæssigt, men det vil fortsat være et fokuspunkt for skolen.  
 
Opfølgning på den samlede evaluering
 1. Det øgede timetal i faget engelsk har haft det forventede positive resultat. På baggrund af dette ønsker vi en fastholdelse af de to moduler for 4.-6. årgang. På 7. årgang vil vi reducere antallet af undervisningslektioner, således at det svarer til timetallet i 4.-6. årgang, i det naturfagene på dette trin skal tilgodeses med flere lektioner.
 2. Informationsniveauet på skolen fungerer som det er nu, og vi vil derfor ikke længere have det som fokuspunkt men stadig holde os for øje, at det fungerer optimalt.
 3. Det indlægges fremover som et fast punkt for lærergruppen, at man i elevgrupperne en gang i måneden foretager en evaluering af udbyttet af morgensamlingerne – herunder inddragelse af værdierne af morgensang.