Tilsynsrapport 2017 / 2018.

 

Skole: 510006

Simmersted Friskole og Fribørnehave

Simmersted Byvej 6

6500 Vojens

 

Tilsynsførende

Lasse Brink Lorenz

Møgelmosevej 7

6630 Rødding

 

Tilsynsbesøg:

Har været på tre tilsynsbesøg, 1/9-17, 28/11-17 og 28/2-18, hvor jeg har deltaget til morgensang og i almindelige skoletimer. Derudover har jeg talt med eleverne, lærerne, sekretær og skoleleder ved alle skolebesøg.

Har deltaget i følgende timer: Dansk og engelsk i 7./8.klasse. Matematik i 5./6.klasse. Naturfag i 7./8.klasse og 4.klasse. Hånd./idræt i 5./6./7./8.klasse.

 

Da jeg gik rundt i London – var i et meget spændende hus – et spændende museum – et museum om William Morris. William Morris var kunstner, idémand, iværksætter og digter m.m. (Arts and Crafts).

Da jeg havde været der et par timer og sad i parken med min kone og en kop te, kom jeg til at tænke på Husflidsbevægelsen i Danmark, Andelsbevægelsen og Grundtvig. Hvorfor nu det? Jo, for William Moris var det vigtigt, at alle englændere lærte noget om håndværk. Ikke kun almindeligt håndværk, men håndværk – håndværkstraditioner, der skulle hævet op på et kunstnerisk niveau. Så kan jeg til at tænke på undervisning i skolerne. God undervisning er vel netop, når det går fra almindelig faglighed til noget oplivende – noget der kan give en oplevelse der rækker ud over det almindelige – ja, så kom jeg til at tænke på Simmersted Friskole!

 

 

Vurdering af elevernes standpunkt:

Elevernes standpunkter i skolefagene lever helt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker trygge ved de voksne og ved hinanden, hvilket bevirker, at eleverne har optimale vilkår for læring og indlæring både ved klasseundervisning, gruppearbejde og i emneuger. Dette giver et godt fagligt niveau. Der er en fin vekselvirkning mellem forskellige undervisningsformer, bl.a. bruges ”fortælling” på allerbedste måde i undervisnings-øjemed. Har oplevet at, det periodiske system blev levende gennem fortælling!

Jeg ser stor glæde og deraf en god stemning på skolen både blandt elever og ansatte.

Ser arbejdsomme elever, der er optaget af undervisningen, hvilket skyldes spændende og veltilrettelagt undervisning. Oplever, at lærerne ikke er bange for at bruge sig selv, på bedste fortællende vis.

 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

I undervisningen deltager eleverne aktivt – bliver optaget af opgaven – samtalen går mellem eleverne og mellem eleverne og læreren – en samtaleform der i høj grad forbereder til det samfund eleverne skal tage del i.

Som elev bliver man set og hørt, kan være sig selv og lærer at tage vare på fællesskabet. Hermed udvikles den enkelte elev til at kunne tage aktivt del i et samfund basseret på frihed og folkestyre.

 

Undervisningssprog:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

 

Øvrigt:

Det er en fornøjelse at komme på skolen, bliver godt modtaget af eleverne, der altid er gode til at fortælle om deres hverdag på skolen.

 

 

Samlede donationer:

 

 

Rødding den 6. april 2018

Lasse Brink Lorenz

 

 

Tilsynsrapport 2016 / 2017.

Skole: 510006

Simmersted Friskole & Fribørnehave

Simmersted Byvej 6

6500 Vojens

 

Tilsynsførende:

Lasse Brink Lorenz

Møgelmosevej 7

6630 Rødding

 

Tilsynsbesøg:

Har været på fire tilsynsbesøg, hvor jeg har deltaget til morgensang og i almindelige skoletimer. Derudover har jeg talt med eleverne, lærerne, sekretær og skoleleder ved alle skolebesøg.

Har deltaget i følgende timer: Dansk og matematik i 7./8.klasse. Dansk, kristendom og natur/teknik i 3.klasse.

 

Vurdering af elevernes standpunkt:

Elevernes standpunkter i skolefagene lever helt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker trygge ved de voksne og ved hinanden, hvilket bevirker, at eleverne har optimale vilkår for læring og indlæring både ved klasseundervisning, gruppearbejde og i emneuger. Dette giver et godt fagligt niveau. Der er en fin vekselvirkning mellem forskellige undervisningsformer.

Skolens hørehæmmede bliver på bedste vis inkluderet i al undervisning!

Jeg oplever en ualmindelig god stemning på skolen både blandt elever og ansatte.

 

Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:

Ved skolens morgensamlinger, emneuger og i den daglige undervisning oplever eleverne at de er en del af et skolesamfund – en del af et større fællesskab. Som elev bliver man set og hørt, kan man være sig selv og lærer at tage vare på fællesskabet. Hermed udvikles den enkelte elev til at kunne tage aktivt del i et samfund basseret på frihed og folkestyre.

 

Undervisningssprog:

Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.

 

Øvrigt:

Det er en fornøjelse at komme på skolen.

Eleverne virker frie, glade, åbne og trygge.

 

Samlede donationer:

Støttekredsen for Simmersted Friskole & Fribørnehave har doneret kr. 55.000,-

 

Rødding den 18. april 2017

 

Lasse Brink Lorenz

 
 
Tilsynsrapport 2015 / 2016.
 
Skole:
Simmersted Friskole
Simmersted Byvej 6
6500 Vojens
 
Tilsynsførende:
Lasse Brink Lorenz
Møgelmosevej 7
6630 Rødding
 
Tilsynsbesøg:
Torsdag den 19.november 2015
Tirsdag  den 19.januar 2016
Torsdag den 28.januar 2016
Fredag den 29.januar 2016
Torsdag den 17.marts 2016
Onsdag den 13.april 2016
 
Jeg har deltaget til morgensang, emneuge, projektarbejde/projektfremlæggelse og almindelige undervisningstimer. Har talt med elever, lærere, sekretær og skoleder ved alle skolebesøg.
 Har deltaget i følgende timer: Projektarbejde/projektfremlæggelse (dansk) i 3./4.klasse. Matematik i 2.klasse + 6.klasse + 5.klasse + emneuge for alle klasser.
 
Vurdering af elevernes standpunkt:
Elevernes standpunkter i dansk og matematik lever helt op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Skolen har et godt undervisningsmiljø og en tryg skolehverdag, hvor eleverne virker trygge ved de voksne og ved hinanden, hvilket bevirker, at eleverne har optimale vilkår for læring og indlæring både ved klasseundervisning, gruppearbejde og i emneuger. Dette giver et godt fagligt niveau.
Jeg oplever en ualmindelig god stemning på skolen, og at der er arbejdende og glade elever.
 
Vurdering af elevernes forberedelse til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:
Ved skolens morgensamlinger, emneuger og den daglige undervisning oplever eleverne at de er en del af et skolesamfund – en del af et større fællesskab. Som elev bliver man set og hørt. Samtidig kan man være sig selv, hvilket udvikler den enkelte elev til at kunne tage del i et samfund basseret på værdier som frihed og folkestyre.
 
Undervisningssprog:
Jeg har konstateret, at undervisningssproget er dansk.
 
Øvrigt:
Det er en fornøjelse at komme på skolen. Kan høre hvor lærerværelset er – skønt at der også her er glæde og energi, som kan komme eleverne til gavn.
Eleverne virker frie, glade, åbne og trygge og byder altid velkommen.
 
 
Rødding den 16.april 2016
 
Lasse Brink Lorenz
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Tilsynserklæring for skoleåret 2014 – 2015  forelagt for generalforsamlingen på Simmersted Friskole torsdag d. 23. april 2015.
 
For god ordens skyld vil jeg starte fremlægningen af denne tilsynserklæring med at orientere om den tilsynsførendes forpligtelser.
Ifølge gældende regler er det den tilsynsførendes pligt at føre tilsyn med:
 • At der gives en undervisning inden for 1. – 9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • At skolen efter sit formål og hele dens virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.
 • At udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder herunder lighed mellem kønnene.
I det forløbne skoleår har jeg besøgt skolen 9 gange. Jeg har overværet undervisningen på alle alderstrin. Her har jeg har haft fornøjelsen af at overvære undervisningen i såvel boglige- som kreative fag.
Jeg kan derfor stå inde for, at såvel undervisnings tilrettelægning, faglige indhold, niveauet og gennemførelsen, absolut står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Undervisningen har været godt forberedt og tilrettelagt og er blevet gennemført i et godt læringsmiljø, hvor der er taget hensyn til såvel hele klassen som den enkelte elev med den store spredning der helt naturligt er. Lærerne er dygtige til de fag, de underviser i, og viser samtidig stor dygtighed ved planlægningen og gennemførelsen af undervisningen.
I de kommentarer, jeg har sendt til skolen efter hvert besøg har konklusionen været:
 • Dejligt at opleve den store elevaktivitet.
 • God time gennemført i et godt læringsmiljø.
 • Struktureret undervisning.
 • God mulighed for det enkelte barn til at arbejde på et passende fagligt niveau.
 • Faglig dygtig lærer med god elevkontakt.
 • Relevant fagligt niveau.
 • God time med et relevant fagligt indhold.
 
 
 
Den megen omtale af folkeskolereformen, som har givet lærerne mindre tid til forberedelse, har jeg på intet tidspunkt set eller hørt omtalt som et problem på Simmersted Friskole.  
Ved en god samtale med skolens leder har jeg fået en orientering om skolereformens indflydelse på Simmersted Friskole.
3. til 8. klasse får 1 modul mere / uge.
0. – 2. klasse fortsætter uændret med en skoledag fra 8 - 13.
SFO fortsætter uændret.
Fortsætter fokus på udendørs aktiviteter som sidste år.
Skolen har altid haft modulundervisning med moduler på 75 – 90 min. Bevægelse har altid været et naturligt indhold i undervisningen.
Understøttende undervisning forestås af lærere. Pædagoger underviser ikke.
Skolen har ingen lektiecafe.
 
Dejligt at konstatere, at Simmersted Friskole også her har været fremme i skoene og dermed har kunnet fortsætte de gode initiativer såvel på det faglige som på det pædagogiske niveau, skolen har været taget før reformen trådte i kraft. 
 
Kravet om, at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre mener jeg, at lærerne i deres omgang med eleverne i undervisningen og i pauserne viser ved altid at føre en god og konstruktiv dialog i en god og venlig tone med eleverne. Lærerne viser det enkelte barn respekt, ligesom det forventes, at eleven udviser gensidig respekt og medvirker til selv at få en god dag og dermed tager sin del af ansvaret for, at også klassekammeraterne har det godt. På den måde afspejler forholdene i skolen forholdene i det samfund, som vi alle ønsker os, nemlig et samfund, hvor fællesskabet tilgodeser, at også den enkelte har det godt.
Jeg har kun oplevet, at ledelsen og lærerne i deres samvær med eleverne er meget opmærksomme på, at såvel klassen som den enkelte elev trives og har det godt i trygge og forudsigelige rammer på jeres skole. Det er forhold, som man tydeligt kan se, at børnene sætter pris på og som gør, at de er  glade for samværet med lærerne og de andre børn og dermed får en god skolegang.
Det er meget kendetegnende for skolen, at der altid hersker en rolig og venlig tone, når lærere og ledelse færdes blandt børnene.
Jeg er overbevist om, at det er den gode tone, som hersker blandt lærerne og skolens ledelse, som giver sig  positive udslag i omgangen med børnene. Jeg er ikke i tvivl om, at alle på Simmersted Friskole gør en helhjertet indsats for, at børnene skal føle sig trygge og have det godt på skolen.
Hvis og når et barn irettesættes, har jeg kun oplevet, at der altid sker i en rolig og velovervejet tone. På den måde sikrer læreren sig, at barnet lærer af irettesættelsen. Det bliver ikke en straf, men en vejledning, som barnet så kan drage lære af.
Det er vigtigt for skolen, at børnene kommer glade i skole om morgenen, og at de går glade hjem fra skole.
Personalets omgang med børnene bærer også tydeligt præg af, at det er vigtigt at stille det enkelte barn i centrum ved at lære barnet at blive en del af helheden.
Er det ikke i al sin enkelthed måden at lære et barn, hvad demokrati og hensynsfuld omgang med andre mennesker er?
Det sidste krav om at styrke og udvikle elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan man ikke undgå at mærke lærernes indsats for at vise børnene hvad betyder, når man færdes på skolen og observerer lærernes holdning til vigtigheden af, at det enkelte barn har det godt sammen med kammeraterne og lærerne. På den måde viser man børnene, hvordan man får et godt samvær med respekt for de værdier, der ligger i at udleve respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
Også i år har det været vigtigt for mig at aflægge en beretning, hvor jeg med rette kan stå inde for, at det har været et godt skoleår, Der er blevet givet en undervisning med et højt fagligt indhold. Det betyder, at eleverne hat haft mulighed for at få et virkelig godt udbytte af undervisningen. Undervisningen har været tilrettelagt, så den har tilgodeset såvel den enkelte elev som hele klassen med den spredning, der naturligt er i enhver klasse.
Undervisningens gennemførelse og lærer- elevforholdet har bevirket, at undervisningen altid er blevet givet og gennemført i et godt og trygt læringsmiljø, med hvad det betyder for det enkelte barns trivsel, indlæring og udvikling.  
Det er helt bevidst, at jeg i denne tilsynserklæring har lagt forholdsvis stor vægt på det gode miljø, hvor lærerne og ledelsen bestræber sig på at skabe en god skole, hvor trivsel og indlæring prioriteres højt. Et godt miljø sammen med  mulighederne for det enkelte barns faglige udvikling skaber en god skole.
Jeg vil derfor også i år slutte min tilsynserklæring med følgende sammenskrivning af de forhold og muligheder jeres skole giver jeres børn...       
 
Skolen giver en undervisning præget af høj faglighed i et godt læringsmiljø, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 
Jeg vurderer desuden at
 
·        Skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
·        Der er et godt forhold og gensidig sund tillid og respekt mellem lærer og elev.
·        Skolen og lærerne tilbyder eleverne et godt socialt miljø og hermed også et godt læringsmiljø.
·        Simmersted Friskole er en god skole, hvor forældrene med tryghed kan sende sine børn.
 
 
 
Denne tilsynserklæring er udleveret til skolens leder, som er bedt om at give den til skolens bestyrelse.
Jeg vil afslutte denne tilsynserklæring med at takke lærere og ledelse for et godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.
Jeg vil også gerne takke forældrene, bestyrelsen og skolen for, at I endnu et år har kunnet bruge mig som tilsynsførende på jeres skole.
 
Jeg overgiver hermed min tilsynserklæring til generalforsamlingens behandling.
 
Simmersted Friskole d. 23. april 2015
Leo Ranlev
tilsynsførende
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilsynsberetning for Simmersted Friskole skoleåret 2012 – 2013  

fremlagt på generalforsamlingen onsdag d. 24. april 2013

Denne tilsynsberetning  dækker mit første år som tilsynsførende på Simmersted Friskole. Jeg har valgt at bygge den op om mine ko mmentarer til mine besøg på skolen, hvor jeg kommenterer undervisningens faglige indhold, læringsmiljøet i klassen, elev- lærerforholdet og endelig det faglige niveau.

Denne form kan måske føles lidt for detaljeret, men ved at gøre det sådan, får I på generalforsamlingen den samme information, som lærerne / skolen har fået umiddelbart efter mine tilsynsbesøg.

Tilsynsbesøg torsdag d. 7. juni 2012

Straks efter jeg ankom til skolen mødte jeg Anders, som tog godt imod mig. Han tog sig tid til at vise mig skolen. Her var det en fornøjelse at møde nogle glade børn. Efter en hyggelig rundvisning var jeg med på lærerværelset, hvor jeg fik lejlighed til at hilse på de fleste af skolens lærere. Det var absolut en positiv oplevelse. Vi aftalte, at jeg besøger skolen umiddelbart efter sommerferien, hvor jeg vil planlægge besøget, så jeg kan deltage i morgensamlingen, og der blive præsenteret for børnene. Et kort, men hyggeligt møde, som gav mig et meget positivt førstehåndsindtryk af skolen.

Tilsynsbesøg tirsdag d. 28. august 2012.

Morgensamling.

Det var en fornøjelse at deltage i morgensamlingen og iagttage de mange glade børn, som sang med af karsken bælg akkompagneret af to dygtige og engagerede lærere. En god start på skoledagen.

 

Matematik i 5/6. klasse.

Klassen havde en ny nyuddannet vikar. Det var hans første møde med klassen. Straks fra timens begyndelse var der et godt arbejdsklima. Klassen skulle arbejde med brøker, og for at finde ud af hvad børnene kunne, startede timen med at repetere, hvordan man lægger brøker med samme nævner sammen. Her viste de fleste elever, at det havde de godt fat i. Undervisningen vekslede mellem klasseundervisning og opgaveløsning i matematikbogen. De elever, som havde brug for individuel hjælp, fik den.

 

Dansk i 7/8. klasse.

Her kom jeg ind et stykke inde i timen. Eleverne var i gang med at evaluere arbejdet med at lave en novelle til et skuespil. Der var et virkelig godt arbejdsklima i klassen med en god dialog mellem lærer og elever. Eleverne viste god faglighed og modenhed i de mundtlige besvarelser og deltog aktivt i arbejdet. Eleverne viste samtidig god omtanke i vurderingen af arbejdet. En god time med et godt fagligt niveau i et godt læringsmiljø.

 

 

Dansk 3/4. klasse.

Her havde klassen arbejdet med rim på en meget spændende og inspirerende måde, hvilket fremgik af det referat en elev gav, da jeg kom ind. En opgave han klarede utrolig flot. Klassen gik derefter over til at arbejde med digte. Efter en god introduktion fra læreren gik eleverne i gang med individuelt arbejde med at skrive egne digte. Også denne opgave klarede eleverne rigtig godt.

En virkelig god time med en god elev- lærerdialog hvor det faglige niveau var højt. Undervisningen blev gennemført i et godt læringsmiljø. God time.                                                                                                                             

 

Fortælletime 0/1/2. klasse.

Eleverne samledes i gymnastiksalen, hvor de med deres egne tegninger som manuskript genfortalte historien om Kain og Abel.

Dagens emne for fortællingen var historien om Noas ark, som på inspirerende vis blev fortalt og dramatiseret for børnene med børn i forskellige roller. En god oplevelse at se de mange interesserede lyttende børn og engagerede lærere, som havde god kontakt til alle børnene.

Efter dramatiseringen i gymnastiksalen gik børnene tilbage til klassen, hvor oplevelserne skulle foreviges på en tegning. Et arbejde som børnene bestræbte sig på at udføre efter bedste evne.

Undervisningen var tilrettelagt og blev gennemført, så det blev en god, spændende og underholdende måde at give eleverne en faglig viden på.

 

Tilsynsbesøg tirsdag d. 6. november 2012

Dansk  1. mellemgruppe 1. og 2. lektion.

Timerne var delt op i 3 forløb:

 1. Beskeder
 2. 2. Staveord a: gamle b: nye.
 3. Miljø.

Under 1 - Her talte klassen om bl.a. Anders And, som de havde arbejdet med tidligere. Præsidentvalget i USA blev også vendt. En god start på timen.

 

Under 2 - Gamle og nye staveord gennemgået. Eleverne fik på en virkelig god måde forståelse af, at de kun skulle konkurrere med sig selv. 

Under 3 - Gik man så i gang med temaet miljø. Her bearbejdede eleverne med fysisk og psykisk miljø ud fra en fælles læseoplevelse.

Undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse var på et højt niveau tilpasset klassetrinet.. Der blev talt til eleverne i et godt og ligeværdigt sprog. Eleverne arbejdede godt og interesseret og deltog aktivt i undervisningen med gode, velovervejede og modne overvejelser. Et virkelig godt læringsforløb gennemført i en god og harmonisk stemning på et højt fagligt niveau.

 

Dansk storgruppen

Det blev et meget kort besøg, da klassen arbejdede med geographic novels et område, som jeg ikke har kendskab til og dermed ude af stand til at vurdere kvaliteten af det faglige indhold og elevernes præstationer. Jeg nåede dog at fornemme den gode stemning i klassen og kunne ikke undgå at se, at eleverne arbejdede godt og koncentreret.

 

Dansk de yngste elever.

Her nåede jeg lige at komme med eleverne ud at lege. Det var en fornøjelse at se og opleve hvor godt det var for eleverne at komme ud at lege og få sig rørt sammen med en engageret lærer. God ting.

 

Natur – teknik mellemgruppen.

Her var temaet ”Hvordan forbereder dyrene sig på vinteren” Efter en god indledende lærer- elev-snak, hvor eleverne viste, at de vidste, hvad det drejer sig om, blev hovedvægten lagt på trækfugle. Efter et godt og veltilrettelagt oplæg gik eleverne i gang med at løse opgaver. Her skulle de beskrive, hvordan en fugl ser ud. Ved at gå ind på nettet var opgaven så, at beskrive og tegne den rute fuglene følger, når de er på træk.

Eleverne arbejdede godt og interesseret med, i såvel den lærerstyrede klassedialog som ved løsning af de udleverede opgaver. Det faglige niveau var fint afpasset til klassetrinet.

En god og veltilrettelagt undervisning gennemført i et godt læringsmiljø.

 

Tilsynsbesøg tirsdag d. 11. december 2012

 

5/6 kl. projektfremlæggelse.

Overværede at eleverne fra 5. årgang fremlagde deres projektarbejde. Fremlæggelsen bestod af en mundtlig gennemgang støttet af billeder indlagt på projektor. Eleverne havde desuden lavet en praktisk kreativ del. Elevernes forældre var inviteret til at være med. En god ide, som absolut er med til at fremme forældrenes interesse for, hvad børnene arbejder med i skolen. De fremmødte fædre, jeg så overvære deres børns fremlæggelse, kunne ikke skjule deres begejstring for børnenes præstationer.

Jeg overværede ”kun” elever fra 5. årgang  fremlægge  arbejdet med  deres selvvalgte land. De var første gang eleverne prøvede projektarbejdsformen, og det klarede de virkelig fint godt støttet af en interesseret, diskret og dygtig lærerstøtte.

God time. 

 

Tilsynsbesøg tirsdag d. 5. februar 2013

 

Hele skolen var midt i forberedelserne til skolefesten, hvorfor besøget blev kort. Ved en kort tur rundt på skolen og Multihuset oplevede jeg at høre en flok glade børn synge. Det var dejligt at høre, hvordan børnene kunne synge igennem samtidig med, det var dejligt at se deres glæde ved at synge

 

Tilsynsbesøg tirsdag d. 19. februar 2013

 

Dagen startede med en god skolesnak med Lis. Efter et hyggeligt samvær med lærerne over en kop kaffe gik jeg med til

 

Fortælletime i 0. – 2. kl.

I den forrige fortælletime havde eleverne hørt en fortælling om Bjergprædikenen. De havde tegnet billeder til, som de med stolthed viste frem for kammeraterne.

Dagens tema var Jesu fødsel og opvækst.

Her startede fortællingen med at samtale med børnene om, hvorfor romerne ville have jøderne skrevet i mandtal, og hvordan det foregik.

En virkelig god fortælletime og dermed også en virkelig god måde at bruge fortællingen på i undervisningen. Dejligt at se, hvor opmærksomme og engagerede eleverne fulgte  fortællingen.  Under fortællingen blev eleverne aktiveret med små optrin.

En god oplevelse givet af en dygtig og respekteret lærer, som formåede at sprede en god stemning blandt børnene.

Arbejdet fortsatte i elevernes klasseværelse, hvor de tegnede deres oplevelser fra fortælletimen.

God og veltilrettelagt time gennemført i et godt læringsmiljø.

 

Tilsynsbesøg tirsdag d. 12. marts 2013.

Matematik 5./6. klasse

Dagen startede med at overvære matematikundervisningen i 5. / 6. klasse. Klassen repeterede beregning af areal, omkreds og rumfang af forskellige figurer. Undervisningen foregik som en god dialog mellem klassens elever og læreren. Det var en meget veltilrettelag, god og konkret gennemgang, hvor eleverne var godt med og viste en virkelig god faglighed.

Klassegennemgangen sluttede med at der var 4 hjælpekasser på tavelen, som eleverne kunne bruge i det følgende arbejde, hvor de fik udleveret velvalgte og relevante opgaver, som de skulle løse enkeltvis eller ved at hjælpe hinanden. Eleverne arbejdede godt og koncentreret med de stillede opgaver.

Efter pausen fortsatte eleverne med selvstændigt at arbejde med Rumfang i virkeligheden, hvor  de skulle finde 10 ting, og udregne rumfanget. Her var det vigtigt, at eleverne skulle skrive regnestykket. Timerne var godt tilrettelagte på et fagligt godt fagligt niveau  for  klassetrinene. Der var en god stemning i klassen, ligesom der var en god dialog mellem lærer og elever. To gode timer.

Besøget sluttede med at overvære arrangementet med Per Vers. Her må jeg sande rigtigheden af, ”at man har et standpunkt, til man tager et nyt”. Jeg var meget skepisk uden at kende manden, men min skeptiske holdning blev absolut gjort til skamme. Valget med ar lade Per Vers besøge skolen var et helt rigtigt valg. Det var en fornøjelse at se, hvor hurtigt han fik alle elever med. Et arrangement eleverne absolut kunne lære noget af samtidig med, at de havde en rigtig god oplevelse.

 

Besøget bød som sædvanligt på et hyggeligt besøg på lærerværelset, hvor det igen var en fornøjelse at opleve den gode stemning, der er på skolen.

 

Jeg vil slutte denne lidt faglige gennemgang med at referere en rigtig hyggelig oplevelse, som jeg tror siger meget om tonen på skolen.

Jeg er på vej ud, vender mig om og ser, at  bag mig står en lille pige med favnen fuld af mælkekartonner. Hun ser op på mig og spørger:

”Vil du være sød at åbne døren for mig.”

 

Mine tilsynsbesøg har med al tydelighed vist mig, at den undervisning, som eleverne får på Simmersted Friskole er en god og vel tilrettelagt undervisning på et højt fagligt niveau, som til fulde lever op til den undervisning, der gives i folkeskolen. Undervisningen gives at dygtige lærere i et godt læringsmiljø i en god dialog mellem elever og lærer. Det gode lærer- elevforhold og den konstruktive dialog i klasserne viser eleverne hvordan et demokratisk samfund virker og fungerer i praksis.

 

Den gode stemning på lærerværelset vidner om en lærergruppe, der arbejder godt sammen om at give eleverne en god undervisning i et trygt miljø og give dem gode oplevelser ved at være elev på skolen.

 

Simmersted Friskole er en god skole, med en med høj faglighed, et godt læringsmiljø og dygtige og engagerede medarbejdere og ledelse. En skole hvor forældrene med tryghed kan sende sine børn.

 

Jeg overgiver hermed min beretning til generalforsamlingens behandling.

 

Leo Ranlev

Tilsynsførende. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------